Pengenalan: Prinsip Kami dalam Melindungi Privasi Anda

Dasar Privasi ini menjelaskan bagaimana Forever Sweety Sugar Trade Company (“Syarikat,” “kami,” “kita,” atau “kami”) akan mengendalikan dan melindungi maklumat yang anda berikan kepada kami apabila anda menggunakan perkhidmatan kami yang disenaraikan dalam bahagian Perkhidmatan yang Dilindungi di bawah (“Perkhidmatan”) dan pilihan yang anda ada untuk mengakses dan mengawal maklumat anda. Seperti yang diterangkan dengan terperinci di bawah, kami mengikuti prinsip-prinsip asas ini supaya kami dapat menghormati privasi anda dan melindungi maklumat anda:

1.Kami akan mengenalpasti tujuan mengumpulkan maklumat anda.

2.Kami akan memaklumkan anda mengenai maklumat yang akan dikumpul dan mencari kebenaran anda untuk mengumpul, menggunakan, atau mendedahkan maklumat anda.

3.Kami hanya akan mengumpul maklumat yang diperlukan untuk menjalankan tujuan penggunaan yang dikenal pasti.

4.Kami hanya akan menggunakan atau mendedahkan maklumat anda untuk tujuan yang dikumpulkan, kecuali dengan persetujuan anda atau seperti yang diperlukan oleh undang-undang, dan kami hanya akan menyimpan maklumat anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut.

5.Kami akan berusaha untuk memastikan bahawa maklumat anda adalah tepat, lengkap, dan terkini.

6.Kami akan melindungi maklumat anda dengan langkah-langkah keselamatan yang sesuai.

7.Kami akan menjadikan dasar dan amalan kami dalam pengendalian maklumat anda sejelas mungkin.

8.Anda akan sentiasa mempunyai akses kepada maklumat anda dan akan dapat membetulkan maklumat anda dengan sewajarnya.

9.Kami akan sentiasa bertanggungjawab kepada anda. Anda sentiasa mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat anda mengenai pematuhan kami terhadap prinsip-prinsip di atas dan Dasar Privasi ini.

2. Jenis Maklumat dan Bagaimana Syarikat Mengumpulkan Maklumat Dari Saya?

Kami mendapatkan maklumat tertentu dari anda yang diperlukan untuk membenarkan anda menggunakan Perkhidmatan kami. Terdapat dua jenis asas maklumat yang kami kumpul:

a. Maklumat Yang Anda Berikan

• Maklumat Yang Didaftarkan dan Diberikan Oleh Pengguna

Untuk membenarkan pengguna menggunakan Perkhidmatan dengan lancar dan mempromosikan komunikasi yang lancar antara pengguna, pengguna mungkin diminta mendaftar maklumat pengguna seperti nombor telefon, alamat e-mel, kod pos, alamat surat-menyurat / penghantaran, atau sebarang maklumat peribadi lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan dan boleh mengenalpasti pengguna secara langsung atau tidak langsung.

• Acara Promosi

Mungkin ada keadaan di mana anda akan diminta untuk memberikan maklumat seperti nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, jantina, dan tarikh lahir, bagi tujuan kaji selidik, cabutan bertuah, dan acara promosi lain, di mana kami memerlukan maklumat ini untuk menghantar hadiah, dan penghantaran produk yang dibeli, dan sebagainya, kepada anda.

• Maklumat Hubungan Pengguna

Kami mengumpul maklumat pengguna apabila pengguna menghubungi kami melalui borang pertanyaan dalam talian kami, termasuk alamat e-mel, jenis peranti, dan jenis OS dan lain-lain, untuk membantu mengenalpasti identiti pengguna, menyiasat masalah yang dilaporkan, dan memberikan jawapan yang sesuai kepada pertanyaan tersebut.

• Maklumat Transaksi dan Pembayaran

Mungkin ada keadaan di mana maklumat transaksi yang berkaitan dengan Perkhidmatan yang berkenaan, jumlah dan kaedah pembayaran, dan maklumat kad kredit pengguna akan diperolehi bagi tujuan memproses transaksi dan pembayaran berkaitan dengan pembelian dan perkhidmatan berbayar.Sila ambil perhatian bahawa kami tidak akan menyimpan maklumat kad kredit mana-mana kerana penyelesaian pembelian akan diselesaikan oleh agensi pembayaran yang sesuai, ECPAY.

 

b. Maklumat Yang Kami Dapatkan Dari Penggunaan Perkhidmatan

– Maklumat peribadi anda

Untuk mengesahkan identiti pengguna dan mencegah penggunaan yang tidak dibenarkan terhadap Perkhidmatan, dan untuk mengaitkan Perkhidmatan dengan akaun anda.

– Kuki (Cookies)

Untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada pengguna, serta untuk tujuan penyelenggaraan dan keselamatan, Kuki mungkin digunakan untuk menyimpan tetapan pengguna, merakam jumlah capaian serta memantau corak penggunaan dan statistik. Sebagai contoh, kami mungkin menggunakan Google Analytics untuk membantu kami dalam hal ini. Anda boleh memilih untuk melumpuhkan Kuki. Walau bagaimanapun, anda tidak akan dapat menggunakan bahagian Perkhidmatan yang memerlukan Kuki untuk aktif.

• Log

Semasa akses ke Perkhidmatan, maklumat log akses seperti sejarah penggunaan anda, alamat IP, jenis pelayar, dan bahasa pelayar mungkin secara automatik diperolehi dan disimpan. Maklumat tersebut akan digunakan untuk menganalisis persekitaran pengguna, membolehkan kami menyediakan Perkhidmatan yang lebih baik, dan juga untuk mencegah sebarang aktiviti yang tidak dibenarkan atau penipuan yang mengganggu operasi Perkhidmatan yang normal.

• Maklumat Peranti

Maklumat peranti anda (contohnya, versi aplikasi, versi OS, tetapan bahasa dan negara, dan model peranti) mungkin diperolehi pada masa-masa tertentu. Maklumat ini akan digunakan untuk meningkatkan kualiti Perkhidmatan kami, serta untuk mencegah penggunaan Perkhidmatan yang tidak sah atau tidak wajar.

Anda bebas untuk memberikan maklumat peribadi kepada kami, tetapi tanpa maklumat tersebut, beberapa fungsi dan ciri-ciri Perkhidmatan mungkin tidak dapat diakses.

 

3. Bagaimana Syarikat Menggunakan Maklumat Yang Dikumpul?

Syarikat, serta entiti anak syarikat dan bersekutu (secara kolektif dirujuk di sini sebagai “Forever Sweety Affiliates”), menggunakan maklumat yang dikumpulkan untuk tujuan-tujuan berikut:

• untuk menawarkan Perkhidmatan yang lancar kepada pengguna;

• untuk mengesahkan identiti anda;

• untuk menghalang penggunaan yang tidak dibenarkan / penyalahgunaan Perkhidmatan;

• untuk meningkatkan dan / atau mengoptimumkan Perkhidmatan;

• untuk membolehkan kami menyediakan sokongan pelanggan dan menjawab pertanyaan dan tuntutan anda dengan berkesan;

• untuk menjalankan kajian kepuasan pengguna;

• untuk memberikan maklumat mengenai Perkhidmatan, serta maklumat pengiklanan atau promosi dari Forever Sweety Affiliates dan rakan perniagaan kami;

• untuk mengukur keberkesanan iklan yang kami pasang di Internet atau media lain;

• untuk menyediakan atau memasarkan perkhidmatan, produk, dan faedah kepada anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada acara-acara istimewa dan promosi dari Syarikat;

• untuk mengenalpasti pemenang untuk acara promosi, menghantar hadiah kepada pemenang tersebut, dan menghantar produk yang dibeli dan sebagainya;

• untuk mengumpulkan data statistik yang dianonimkan mengenai Perkhidmatan;

• untuk memberikan perkembangan masa depan yang baru mengenai Perkhidmatan;

• untuk memproses tuntutan berkaitan dengan barangan yang dibeli dan perkhidmatan berbayar;

• untuk memberitahu anda mengenai maklumat penting lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan dan menghubungi anda jika diperlukan; dan

• untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan atau obligasi undang-undang.

 

4. Adakah Syarikat Berkongsi Maklumat Yang Dikumpul?

Selain seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini dan, jika berkaitan, dasar privasi atau lampiran lain yang berkenaan, kami tidak akan pernah memberikan maklumat anda kepada pihak ketiga tanpa persetujuan anda, kecuali jika kami mempercayai dengan penuh keyakinan bahawa kami dikehendaki atau dibenarkan untuk berbuat demikian di bawah undang-undang yang berkenaan atau untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak dan / atau harta kami.

 

5. Adakah Syarikat Menggunakan Pembekal Perkhidmatan Lain?

Dari semasa ke semasa, Syarikat menggunakan pembekal perkhidmatan untuk membantu kami menawarkan perkhidmatan terbaik kepada anda.

Sebelum kami menggunakan pembekal perkhidmatan, kami memastikan bahawa pembekal perkhidmatan ini akan mengendalikan maklumat anda mengikut Dasar Privasi ini dan undang-undang yang berkaitan.

 

6. Bagaimana Saya Mengakses Maklumat Saya atau Memperbetulkannya?

Syarikat telah cuba untuk menjadikannya sebaik yang mungkin bagi anda untuk mengawal maklumat anda. Anda boleh mengesahkan atau mengubahsuai sesetengah maklumat yang anda daftarkan pada bila-bila masa.

Anda boleh menghantar permintaan bertulis kepada kami pada bila-bila masa untuk mengesahkan, membetulkan, atau memadamkan maklumat peribadi lain yang Syarikat pegang yang tidak dapat disahkan secara langsung dalam Aplikasi.

Selepas pengesahan identiti anda, Syarikat akan memberi tindakan balas kepada permintaan anda dalam tempoh yang munasabah mengikut undang-undang yang berkaitan.

 

7.Kandungan Yang Dibangkitkan Oleh Pengguna: Mengenai Maklumat Yang Anda Muat Naik

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, anda mungkin memilih untuk menukar maklumat (seperti nama profil, gambar, dan komen) dengan pengguna lain.

Sila ambil perhatian bahawa maklumat tersebut boleh dibaca, dikumpul, atau digunakan oleh pengguna lain, dan kami tidak bertanggungjawab atas maklumat yang anda pilih untuk menukar dengan pengguna lain.

 

8. Bagaimana Syarikat Cubakan Membuat Perkhidmatan Selamat?

Kami telah cuba dan akan terus cuba untuk menjadikan Perkhidmatan kami selamat sebaik yang mungkin.

Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan kami, pekerja kami mungkin akan mengakses maklumat yang anda berikan jika terdapat sebab untuk kami percaya bahawa Terma Perkhidmatan kami telah atau mungkin dilanggar atau dalam keadaan pertikaian antara pengguna.

 

9. Berapa Lama Syarikat Menyimpan Maklumat Saya?

Syarikat akan menyimpan maklumat peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam dasar privasi ini, kecuali jika tempoh penyimpanan yang lebih lama diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang.

 

10. Di Mana Maklumat Saya Diproses dan Disimpan?

Untuk menyediakan Perkhidmatan, Syarikat memproses dan menyimpan maklumat di pelayan yang selamat di pelbagai negara di seluruh dunia.

Dengan terus menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa Syarikat boleh memindahkan maklumat anda keluar dari negara anda.

 

11. Adakah anda mempunyai komen atau soalan?

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi kami atau bagaimana kami mengendalikan maklumat anda, sila beritahu kami menggunakan Borang Hubungi kami (https://foreversweety.com/contact) atau menulis kepada kami:

詠糧實業有限公司

Attn: Privacy Policy

台灣台南市 73351

東山區新東路二段 59 號

 

12. Penjelasan mengenai Perubahan Dasar Privasi.

Kami mungkin akan mengemaskini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa untuk selaras dengan perubahan dalam perkhidmatan kami dan peraturan undang-undang yang berkaitan. Tarikh berkuat kuasa Dasar Privasi ini adalah 22 Disember 2021. Sekiranya terdapat perubahan penting kepada Dasar Privasi, kami akan memberitahu anda melalui aplikasi dan/atau cara-cara lain. Anda boleh menyemak Dasar Privasi kami pada bila-bila masa melalui aplikasi dan laman web rasmi kami. Dengan terus menggunakan perkhidmatan kami, anda dianggap telah bersetuju dengan pengubahsuaian kepada Dasar Privasi yang dibuat oleh syarikat.

 

13. Bahasa

Dasar Privasi ini disediakan dalam versi Bahasa Cina. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan, versi Bahasa Cina akan diguna pakai.